เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของเจ้าของบล็อก อ.แจ๊คกี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติวิทยากร

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย (อ.แจ๊ค)
ภูมิลำเนา : กาญจนบุรี อายุ : 32 ปี วันเดือนปีเกิด : 8 กันยายน 2522
ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประสบการณ์/การทำงานปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
นครปฐม
- อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- เคยได้รับเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
เทศบาลเมืองราชบุรี
- วิทยากรอบรมการตกแต่งภาพจากกล้องดิจิตอลด้วยโปรแกรม Photoshopและเว็บบล็อก(Weblog)
ให้กับครูการศึกษาเขตพื้นที่ ราชบุรี
- วิทยากร อบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการด้วยเว็บบล็อก (weblog)
ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก กรุงเทพมหานครและอบรมเทคนิคการบริหารจัดการ
ห้องสมุดด้วยเว็บบล็อกให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้กับ โปรแกรมวิชาบรรณา
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
- วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตหนังอิเล็กทรอนิกส์(e-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro
ให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
- วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและจัดทำวารสารด้วยโปรแกรม in design และ
Photoshop ให้กับคณะทำงานของ สสส.

:------------------------------------------------------:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น